Адвокат Доника Колева извършва следните услуги в областта на:

Tърговското право:

 • Регистрация и вписване на нови обстоятелства, обявяване на актове и ГФО в търговски регистър на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;
 • Изготвяне на всякакви книжа и договори, абонаментно и правно обслужване на търговски дружества;
 • Съдебна защита по търговски дела

    Всички заявления с придружаващи ги документи подготвени и подадени до Търговски регистър по партидите на търговците-клиенти на адвокат Доника Колева ще бъдат таксувани от нея на преференциални ниски цени. Ако решите да се възползвате от тази адвокатска услуга ще ви бъде спестена и 50 процента от дължимата държавна такса за вписването или обявяването им в търговски регистър, поради подаването им от адв.Колева по електронен път.
От представителството на адвокат Колева пред търговски регистър могат да се възползват търговци от цялата страна без да е необходимо посещение на техен представител в адвокатската й кантора в гр.Ямбол.
Не се колебайте да подадете ГФО или декларация за неупражняване на дейност на управляваното от вас дружество чрез адвокат Доника Колева като спестите времето и средствата си да го правите лично в офис на Агенция по вписванията

Семейното и наследствено право:

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси.;
 • Изготвяне на брачни договори и всички други видове документи свързани с упражняване на родителски права, припознаване, вписване на разделност в имуществото на съпрузите и др.
 • Изготвяне на документи и процесуално представителство при развод по исков ред и по взаимно съгласие, както и при всякакви брачни искове съединени в процеса за развод (родителски права, издръжка и др.) ;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака, трансформация на имуществото.;
 • Процесуално представителство при установяване и оспорване на произход, родителски права, местоживеене, режим на лични контакти, издръжка и увеличение на издръжка, лишаване от родителски права, по искове за заместващо съгласие на родител за пътуване на дете в чужбина;
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Съдействие за изготвяне на саморъчно завещание, приемане и отказ от наследство.

    Когато отношенията между съпрузите са необратимо влошени, децата ви живеят в нездрава и трудна среда, която влияе негативно на изграждането им като личности. Израстването им в такова семейство е пагубно за тях. Те възприемат модела на поведение от родителите си и за жалост го принасят в собственият си живот, когато на свой ред сключат брак.
Ако считате, че не бихте могли да върнете нормалните си и добри брачни отношения, решението да прекратите брака си е по-доброто решение за вас и децата ви.

   Добрият бракоразводен адвокат се познава по това дали умее да защити в максимална степен интереса на децата ви, родени по време на брака, който сте решили да разтрогнете.

   Адвокат Доника Колева оказва безплатна правна помощ по телефона или онлайн чрез електронната си поща на хора решили да се консултират с нея относно прекратяването на гражданският им брак, необходимите им документи за развод и последиците от развода.
В случай, че решите да й гласувате доверие като я упълномощите да ви представлява при иск за развод по исков ред или по взаимно съгласие, адвокат Доника Колева изготвя документи за развод бързо, своевременно ги подава в съда и осъществява процесуално представителство по делото на минимални цени, с възможност за разсроченото им плащане до деня на съдебното заседание по бракоразводното ви дело.

Вещното и Облигационното право:

 • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси;
 • Изготвяне на всички видове предварителни договори и договори във вещното право/продажба, замяна, дарение, право на строеж, право на ползване и учредяване на сервитутни права, съдействие и представителство пред нотариус относно сделки с недвижими имоти;
 • Проучване на недвижими имоти, проверка за тежести и собственост върху имотите, вписани искови молби и други, подготовка и снабдяване с документи необходими за сделките.
 • Изготвяне на всички видове облигационни договори /наем, аренда, заем и т.н./, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус при подписването им пред него;
 • Процесуално представителство по вещноправни и облигационни искове.

   Покупко-продажбата на недвижим имот е свързана с множество действия: изследване на собствеността, проучване за тежести върху имота или наличие на съдебни спорове около него, снабдяване с документи за сделката, кандидатстване пред банки за одобрение и отпускане на банков кредит за закупуването му, изготвянето на проект за нотариален акт, молби, декларации и други.
Адвокат Доника Колева притежава богат опит в подготовката на документи за всички видове сделки с недвижими имоти пред Нотариус. Работи на преференциални цени за редовни клиенти и осъществява съдействие, а по желание и представителство на страните в нотариалното производство, когато те са възпрепятствани да се явят лично. Предварително проучва собствеността и тежестите върху имота, изготвя проект за нотариален акт с придружаващите го документи за сделката и оказва съдействие пред Нотариуса изповядващ сделката.

Гражданското право:

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси.;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела.;
 • Процесуално представителство в заповедни производства.;
 • Процесуално представителство пред гражданският съд по особени искови производства уредени в ГПК-поставяне под пълно или ограничено запрещение и др., в охранителни производства и в производства по екзекватура, както и в производства уредени в специални закони: по Закона за защита от домашно насилие и др.;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
 • Съдебна и извънсъдебна защита и съдействие пред застрахователни дружества на пострадали при ПТП.;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;

    Ако имате качеството на пострадал от домашно насилие не се колебайте в месечен срок от извършеният акт на домашно насилие спрямо вас да защитите правата си по съдебен ред, като поискате от съда издаване на подходящи законни мерки за защитата ви. В случай, че се чувствате застрашени от извършването на последващ подобен акт поискайте от компетентният районен съд издаването на Заповед за незабавна защита още с подаването на исковата молба по ЗЗДН.

  Адвокат Доника Колева оказва безплатни юридически консултации на хора пострадали от домашно насилие в кантората си в гр.Ямбол след предварително запазен час по телефона.  Осъществяването на процесуално представителство по Закона за защита от домашното насилие е на ниски цени на разсрочено плащане за пълнолетните лица, а пострадали от домашно насилие деца се  представляват в производството безплатно.

Наказателното право:

 • Процесуално представителство пред разследващите органи, прокуратурата и съда в досъдебните и съдебните производства по всички видове наказателни дела.
 • Сключване на споразумения по наказателни дела.;
 • Процесуално представителство в наказателни производства от частен характер.;
 • Изготвяне на жалби, тъжби, искания и възражения пред полицейски и разследващи органи, прокуратура и съд от наказателноправен характер.;
 • Правна защита при задържане, при вземане и изменение на мярка за неотклонение или на други мерки на процесуална принуда.;
 • Процесуално представителство на пострадали от престъпление. Предявяване на граждански искове в наказателното производство.

Ако ви предстои да бъдете привлечен като обвиняем по образувано срещу вас досъдебно производство или имате качеството на пострадал от престъпление не се колебайте да проведете правна консултация относно случая. В наказателния процес упълномощаването на ваш защитник или повереник е от изключително значение за защитата на правата и интересите ви.

Административно право:

 • Изготвяне на жалби и представителство пред административен съд при обжалване на индивидуални административни актове на администрацията.;
 • Процесуално представителство и защита на чужденци в Република България пред съд.;
 • Обжалване на наказателни постановления на административните органи и представителство пред съд по дела от административно-наказателен характер.;
 • Снабдяване на граждани, търговци и други организации с всички видове документи и разрешителни, издавани им от органи на държавната и общинската администрация.